Kindinclusie

Kind Inclusie is een van onze kernwaarden. In een maatschappij waar van mensen wordt verwacht dat zij kunnen reflecteren op eigen ontwikkeling, eigen handelen, vinden wij het als school belangrijk om onze leerlingen, hoe jong ook, al deze vaardigheden aan te leren. Kinderen (er/her)kennen ook vaak goed hun eigen talent, hun eigen bevorderende en belemmerende factoren om te ontwikkelen.Om eigenaarschap te bevorderen betrekken wij onze leerlingen in verschillende processen binnen de school alsmede in de eigen ontwikkeling. Kind inclusie wordt in alle lagen van de organisatie verweven waardoor onze leerlingen de kennis en vaardigheden aanleren om zich te ontwikkelen tot wereldburgers, als kritische leden van een internationale samenleving die samen met anderen tot creatieve oplossingen kunnen komen voor een diversiteit aan problemen. 

Kinderen willen graag mee praten over hun eigen ontwikkeling en moeten dat ook soms gewoon nog leren.


Ontwikkelgesprekken 

De traditionele tafeltjesavonden waarin ouders met leerkrachten over de kinderen spraken hebben wij al een aantal jaar anders vormgegeven. Drie maal per jaar voeren we mét alle leerlingen en ouders van groep 1 t/m 8 een ontwikkelgesprek.

De gesprekken worden onder schooltijd door leerkrachten en leerlingen voorbereid. Vervolgens presenteren leerlingen (onder schooltijd) dit aan hun ouders in een portfolio-achtig gesprek waarbij zij vragen over hun eigen – schoolse - ontwikkeling beantwoorden en toelichten. Kinderen leren op deze manier zelf na te denken over hun ontwikkeling, sterke en zwakke punten, om hulp te vragen, doelen te stellen en te evalueren.